Προσωπικά Δεδομένα

Σεβόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, και δεν αποθηκεύουμε καμία πληροφορία, ούτε παρακολουθούμε τους χρήστες μας. Όπως και οι άλλες εφαρμογές (και ιστοσελίδες), χρησιμοποιούμε βιβλιοθήκες για στατιστική ανάλυση, αλλά αυτό γίνεται μόνο για να έχουμε μια εικόνα του αριθμού των χρηστών που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.